مـیرحسین: دستور غذای من دراوردی کارگر و معلم چه مـی خواهد؟ آنـها مـی‌خواهند کشور توسعه پیدا کند. دستور غذای من دراوردی تنـها راه تحقق خواسته‌های برحق معلمان، دستور غذای من دراوردی کارگران و همـه اقشار ملت رجوع بـه قانون اساسی هست و حقوق مردم کـه فراموش‌شده‌ترین قسمت قانون اساسی است.

. دستور غذای من دراوردی
[kaleme.com - سایت خبری تحلیلی کلمـه دستور غذای من دراوردی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 09:21:00 +0000