مـیرحسین: شعر شبکه کلمه کارگر و معلم چه مـی خواهد؟ آنـها مـی‌خواهند کشور توسعه پیدا کند. شعر شبکه کلمه تنـها راه تحقق خواسته‌های برحق معلمان، شعر شبکه کلمه کارگران و همـه اقشار ملت رجوع بـه قانون اساسی هست و حقوق مردم کـه فراموش‌شده‌ترین قسمت قانون اساسی است.

. شعر شبکه کلمه
[سایت خبری تحلیلی کلمـه شعر شبکه کلمه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 09:21:00 +0000