مـیرحسین: همخانواده خیاط کارگر و معلم چه مـی خواهد؟ آنـها مـی‌خواهند کشور توسعه پیدا کند. همخانواده خیاط تنـها راه تحقق خواسته‌های برحق معلمان، همخانواده خیاط کارگران و همـه اقشار ملت رجوع بـه قانون اساسی هست و حقوق مردم کـه فراموش‌شده‌ترین قسمت قانون اساسی است.

. همخانواده خیاط
[kaleme.com - سایت خبری تحلیلی کلمـه همخانواده خیاط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 09:21:00 +0000